"Phänomenologie" bezeichnet eine an der Jahrhundertwende in der Philosophie zum Durchbruch gekommene neuartige deskriptive Methode und eine aus ihr hervorgegangene apriorische Wissenschaft, welche dazu bestimmt ist, das prinzipielle Organon für eine streng wissenschaftliche Philosophie zu liefern

Edmund Husserl

facebook twitter google+ ug

The Conference on...

Vytautas Magnus University in Kaunas invites for the 4th Conference on Traditions and Perspectives on...

czytaj dalej

The NoSP Conference...

University of Gdansk and European Solidarity Centre invite for the 16th Annual Conference of the Nordic...

czytaj dalej

Seminar -...

Polish Phenomenological Association in cooperation with the Cardinal Stefan Wyszynski University in...

czytaj dalej
04 Październik 2017

Czytanie Patocki - Nowe seminarium PTFenu

Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne

we współpracy z

Instytutem Filozofii i Socjologii PAN

zapraszają do udziału w cyklicznym seminarium 

Czytanie Patočki

pierwsze spotkanie odbędzie się 10 października (wtorek) 2017 r.

Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 158 (późniejsze spotkania będą się odbywały w sali 154), godz. 17:00

W 2017 roku przypada 110. rocznica urodzin i zarazem 40. rocznica tragicznej śmierci czeskiego filozofa Jana Patočki. W nawiązaniu do tych rocznic w tym roku Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne organizuje międzynarodową konferencję naukową poświęconą dziełu i myśli autora Esejów heretyckich z filozofii dziejów. Chociaż początki recepcji filozofii Patočki w Polsce sięgają jeszcze okresu międzywojennego, gdy Tadeusz Kroński opublikował recenzję rozprawy habilitacyjnej praskiego filozofa, myśl ta, jak się wydaje, wciąż pozostaje relatywnie słabo znana w polskich kręgach akademickich. W ostatnich latach sytuacja ulega jednak zmianie, o czym świadczy coraz większa liczba polskich publikacji poświęcona Patočce i jego filozofii. Publikowane są także kolejne przekłady jego dzieł. Włączając się w obchody wskazanych rocznic oraz dążąc do pogłębienia polskiej recepcji myśli czeskiego filozofa, w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 zapraszamy do wspólnej lektury i dyskusji wybranych fragmentów dzieł Patočki.

Patočka w swojej filozofii poruszał szereg problemów: od zagadnienia świata naturalnego, poprzez dyskusje o podstawach metodologicznych fenomenologii asubiektywnej, aż po koncepcję trzech ruchów egzystencji, troski o duszę i solidarności zachwianych. Na naszym seminarium proponujemy zająć się w sposób możliwie najszerszy różnymi elementami filozofii Patočki. W związku z tym na kolejnych spotkaniach będziemy proponować lekturę reprezentatywnych fragmentów książek oraz artykułów czeskiego filozofa. W ramach seminarium proponujemy bliższą lekturę następujących prac:

1) Fragmenty 2 i 3 rozdziału rozprawy habilitacyjnej Patočki pt. Świat naturalny jako problem filozoficzny (opublikowanej w zbiorze Świat naturalny i fenomenologia, przeł. J. Zychowicz, Kraków 1987).

2) Fragment wykładów Patočki z cyklu Platon i Europa (opublikowanych jako Troska o duszę we wspólnocie „Państwo”. Przekształcenie mitu w religię. Troska o duszę jako zasadę poruszającą: odkrycie wieczności. Fundament metafizyczny dziedzictwa europejskiego, tłum. S. Szczepaniak, „Res Publica Nova” 6, 2009, s. 164-180).

3) Artykuł, w którym czeski filozof proponuje ująć swoją propozycję teoretyczną jako tzw. „negatywny platonizm” (Negatywny platonizm. O genezie, problematyce i zaniku metafizyki oraz pytaniu, czy filozofia może istnieć bez niej, „Kwartalnik Filozoficzny”, T. XLIII, Z. 4, 2015, s. 167-204).

4) Fragmenty esejów 1., 2. i 6. z pracy Eseje heretyckie z filozofii dziejów (przeł. A. Czcibor-Piotrowski, E. Szczepańska, J. Zychowicz, Warszawa 1998).

Seminarium „Czytanie Patočki” jest zaplanowane na siedem spotkań w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018. Seminarium jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, zarówno doświadczonych badaczy, jak i początkujących adeptów filozofii.

Powrót aktualności