"Phänomenologie" bezeichnet eine an der Jahrhundertwende in der Philosophie zum Durchbruch gekommene neuartige deskriptive Methode und eine aus ihr hervorgegangene apriorische Wissenschaft, welche dazu bestimmt ist, das prinzipielle Organon für eine streng wissenschaftliche Philosophie zu liefern

Edmund Husserl

facebook twitter google+ ug

The Conference on...

Vytautas Magnus University in Kaunas invites for the 4th Conference on Traditions and Perspectives on...

czytaj dalej

The NoSP Conference...

University of Gdansk and European Solidarity Centre invite for the 16th Annual Conference of the Nordic...

czytaj dalej

Seminar -...

Polish Phenomenological Association in cooperation with the Cardinal Stefan Wyszynski University in...

czytaj dalej
17 Listopad 2016

Pytanie o metodę XVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego

Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne

we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN

oraz Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza do udziału w

XVI KONFERENCJI POLSKIEGO TOWARZYSTWA FENOMENOLOGICZNEGO

pt. PYTANIE O METODĘ

Warszawa, Pałac Staszica, 2-3 grudnia 2016 r.

Tematem XVI Konferencji Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego jest szeroko pojęta metoda fenomenologiczna. Tytułowe pytanie o metodę będzie rozważane zarówno w aspekcie historycznym, jak i systematycznym.

Pytając o metodę fenomenologiczną, uczestnicy konferencji będą podjąć próbę rekonstrukcji dyskusji wokół jej rozumienia, zasięgu stosowania, czy też krytyki jej walorów poznawczych, sięgając do konkretnych przykładów zastosowań jej rozmaitych wcieleń. W kontekście systematycznym uczestnicy będą podejmowali krytyczną refleksję nad samą metodą. Jakie kroki składają się na metodę fenomenologiczną? Czy refleksję ejdetyczną można realizować niezależnie od refleksji transcendentalnej? Czy istotę można „zobaczyć”? Czy metoda fenomenologiczna udostępnia obszar fenomenalności? Czy pozwala na opis pasywnego doświadczenia i radykalnej afektywności? W jakiej mierze wyniki tej metody są sprawdzalne? Czy z opisami otrzymanymi metodą fenomenologiczną można dyskutować? Czy redukcja jest zabiegiem powtarzalnym, czy też wystarczy wykonać ją tylko raz? Jaka jest relacja metody fenomenologicznej do innych metod stosowanych w filozofii? Czy metoda fenomenologiczna  może korzystać z osiągnięć innych nauk? Pomimo ponad jedenastu dekad od sformułowania projektu fenomenologii przez Husserla, pytania te wciąż wydają się istotne i ważne dla konkretnych zastosowań metody fenomenologicznej.

Gościem honorowym konferencji oraz głównym mówcą będzie Piotr Łaciak, profesor filozofii w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W swoich badaniach zajmuje się podstawami metodologicznymi fenomenologii (rozumienie a priori, czy funkcja redukcji transcendentalnej), także na szerokim tle tradycji filozoficznej (Kant) i w kontekście współczesnych dyskusji nad zasadnością metody fenomenologicznej (Derrida). Publikował m.in. w „Principiach”, „Sztuce i Filozofii”, „Fenomenologii” oraz „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” i w „Folia Philosophica”. Ponadto jest autorem trzech monografii: Wczesny Derrida. Dekonstrukcja fenomenologii (Kraków 2001), Struktura i rodzaje poznania a priori w rozumieniu Kanta i Husserla (Katowice 2003) oraz Anonimowość jako granica poznania w fenomenologii Edmunda Husserla (Katowice 2012).

Szczegółowy program konferencji jest dostępny w tym miejscu.

Powrót aktualności