"Phänomenologie" bezeichnet eine an der Jahrhundertwende in der Philosophie zum Durchbruch gekommene neuartige deskriptive Methode und eine aus ihr hervorgegangene apriorische Wissenschaft, welche dazu bestimmt ist, das prinzipielle Organon für eine streng wissenschaftliche Philosophie zu liefern

Edmund Husserl

facebook twitter google+ ug

The Conference on...

Vytautas Magnus University in Kaunas invites for the 4th Conference on Traditions and Perspectives on...

czytaj dalej

The NoSP Conference...

University of Gdansk and European Solidarity Centre invite for the 16th Annual Conference of the Nordic...

czytaj dalej

Seminar -...

Polish Phenomenological Association in cooperation with the Cardinal Stefan Wyszynski University in...

czytaj dalej
30 Marzec 2017

Seminarium o normatywności antycypacji

Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne

zaprasza na najbliższe seminarium z cyklu „Perspektywy współczesnej fenomenologii”

 4 kwietnia (wtorek) 2017 r.

 Seminarium współorganizowane przez Uniwersytet Gdański

Gdańsk, Wydział Nauk Społecznych UG, ul. Jana Bażyńskiego 4, sala C213-214, godz. 17:00

 Referat pt.

 Normatywność antycypacji a normatywność predykcji.

Fenomenologiczne rozważania na tle teorii kodowania predykcyjnego

 wygłosi Michał Piekarski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

 Koreferat wygłosi Tomasz Kąkol (Uniwersytet Gdański)

 ABSTRAKT: Późny Husserl uznawał percepcję za proces oparty (1) na doświadczeniu przedmiotów danych w jakiejś możliwej naoczności, oraz (2) na antycypacjach możliwych działań cielesnych w świecie, które to antycypacje miały zostań następnie wypełnione przez odpowiednie działania (Madary 2012). Konstrukcja ta ma doniosłe znaczenie dla możliwości rozwiązania wielu problemów filozoficznych dotyczących m.in. relacji umysł/środowisko; czy percepcja/działanie, ale także kwestii natury normatywności i jej źródeł. Doświadczenie bowiem z jednej strony jest weredyczne, czyli można o nim orzekać, że jest prawdziwe lub fałszywe (normatywnośćw), z drugiej zaś charakteryzuje się ono czymś, co można by nazwać mocą zobowiązującą (normatywnośćp).

Wszystkie te kwestie są żywo poruszane we współczesnej filozofii percepcji oraz kognitywistyce. Obecnie przeciwstawia się dwa główne podejścia w rozumieniu percepcji:

  1. podejście standardowe: percepcja ma charakter pasywny i statyczny. Realizowana jest na drodze oddolnie odbieranych bodźców. Reprezentacje poznawcze są budowane w oparciu o dane zmysłowe.
  2. podejście oparte na hipotezie przetwarzania predykcyjnego (PP): percepcja jest aktywnym i dynamicznym procesem realizowanym w środowisku. Mamy tutaj do czynienia z hierarchicznym podejściem w którym odgórnie budowany generatywny model próbuje przewidzieć przepływ kolejnych ciągów danych zmysłowych (Clark 2013, 183).

Teoria kodowania predykcyjnego (TKP) z jednej strony ma dość silne ugruntowanie w badaniach empirycznych, z drugiej zaś sami jej zwolennicy nie mają pełnej jasności, co do jej ostatecznego charakteru. Wciąż również brakuje takiej jej filozoficznej interpretacji, która pozwoliłaby na zadanie pytania o to, czy TKP ma jakąś wartość dla analiz filozoficznych, a jeżeli ma, to na czym ona polega?

W niniejszych rozważaniach zastanowimy się czy Husserlowskie analizy antycypacji mogą istotnie wzbogacić współczesną debatę nad problem percepcji w kontekście TKP i czy sama fenomenologia jest do pogodzenia ze stanowiskiem predykcjonizmu. Poniższe analizy będą ukierunkowane na problem normatywności antycypacji oraz predykcji w procesach percepcyjnych i kierowania działaniem.

 O prelegencie:

Michał Piekarski (1984) — dr filozofii. Adiunkt w Instytucie Filozofii UKSW. Autor książki Logika — Gramatyka — Pragmatyka. Ewolucja Wittgensteinowskiej koncepcji związku języka ze światem (Warszawa 2014). Publikował m.in. w: Journal of Agricultural and Environmental Ethics, New Media & Society, Filozofii Nauki, Przeglądzie Filozoficznym, Studia Philosophiae Christianae i Fenomenologii. Obecnie zajmuje się problemem normatywności percepcji i działań.

Powrót aktualności