"Phänomenologie" bezeichnet eine an der Jahrhundertwende in der Philosophie zum Durchbruch gekommene neuartige deskriptive Methode und eine aus ihr hervorgegangene apriorische Wissenschaft, welche dazu bestimmt ist, das prinzipielle Organon für eine streng wissenschaftliche Philosophie zu liefern

Edmund Husserl

facebook twitter google+ ug

The Conference on...

Vytautas Magnus University in Kaunas invites for the 4th Conference on Traditions and Perspectives on...

czytaj dalej

The NoSP Conference...

University of Gdansk and European Solidarity Centre invite for the 16th Annual Conference of the Nordic...

czytaj dalej

Seminar -...

Polish Phenomenological Association in cooperation with the Cardinal Stefan Wyszynski University in...

czytaj dalej
20 Maj 2016

XVI konferencja PTFen

Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne

 we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN

oraz Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

 zaprasza do nasyłania zgłoszeń na

 XVI KONFERENCJĘ POLSKIEGO TOWARZYSTWA FENOMENOLOGICZNEGO

 Pytanie o metodę

 Warszawa, Pałac Staszica, 2-3 grudnia 2016 r.

 Tematem XVI Konferencji Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego będzie szeroko pojęta metoda fenomenologiczna. Tytułowe pytanie o metodę proponujemy rozważyć zarówno w aspekcie historycznym, jak i systematycznym.

Chcemy zapytać o rozumienie metody fenomenologicznej przez takich myślicieli jak Max Scheler, Edmund Husserl, Johannes Daubert, Roman Ingarden, Martin Heidegger, Emmanuel Levinas, Paul Ricoeur, Jacques Derrida, ks. Józef Tischner, Michel Henry, Natalie Depraz, czy Dan Zahavi. Listę tę pozostawiamy otwartą, proponując rozważenie pytania o to, czym jest metoda fenomenologiczna także w innych kręgach ruchu fenomenologicznego.

Pytając o metodę fenomenologiczną można podjąć próbę rekonstrukcji dyskusji wokół jej rozumienia, zasięgu stosowania, czy też krytyki jej walorów poznawczych sięgając do konkretnych przykładów zastosowań jej rozmaitych wcieleń. Pytania, które w  kontekście historycznym warto między innymi postawić to:

W jaki sposób na przestrzeni XX wieku zmieniało się rozumienie metody fenomenologicznej? Czy można wskazać na jakieś jej ujęcia dominujące? Jak rozumiano podstawy fenomenologii? Czy i w jaki sposób określano istotowe ograniczenia metody fenomenologicznej? Czy klasyczne ujęcia pozwalają na efektywne zastosowanie metody w badaniach filozoficznych i w obrębie nauk humanistycznych? Jakich metafor używano do opisu metody i do jakiego stopnia pogłębiały one jej rozumienie?

Natomiast w kontekście systemowym warto podjąć rzeczową i krytyczną refleksję nad samą metodą. Nasuwają się tutaj następujące pytania:

Jakie kroki składają się na metodę fenomenologiczną? Czy refleksję ejdetyczną można realizować niezależnie od refleksji transcendentalnej? Czy istotę można „zobaczyć”? Czy metoda fenomenologiczna udostępnia obszar fenomenalności? Czy pozwala na opis pasywnego doświadczenia i radykalnej afektywności? W jakiej mierze wyniki tej metody są sprawdzalne? Czy z opisami otrzymanymi metodą fenomenologiczną można dyskutować? Czy redukcja jest zabiegiem powtarzalnym, czy też wystarczy wykonać ją tylko raz? Jaka jest relacja metody fenomenologicznej do innych metod stosowanych w filozofii? Czy metoda fenomenologiczna  może korzystać z osiągnięć innych nauk?

Powyższe pytania nabierają szczególnej wagi w momencie, w którym podejmujemy się zastosowania metody fenomenologicznej do fenomenów, przekraczających ramy klasycznych sformułowań, takich jak przykładowo sen czy nietypowe doświadczenia świata, np. halucynacje. Z pewnością zasadne będzie podjęcie refleksji nad aktualnością metody fenomenologicznej w kontekście jej możliwych konkretnych zastosowań. 

Gościem honorowym konferencji oraz głównym mówcą będzie Piotr Łaciak, profesor filozofii w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W swoich badaniach zajmuje się podstawami metodologicznymi fenomenologii (rozumienie a priori, czy funkcja redukcji transcendentalnej), także na szerokim tle tradycji filozoficznej (Kant) i w kontekście współczesnych dyskusji nad zasadnością metody fenomenologicznej (Derrida). Publikował m.in. w „Principiach”, „Sztuce i Filozofii”, „Fenomenologii” oraz „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej” i w „Folia Philosophica”. Ponadto jest autorem trzech monografii: Wczesny Derrida. Dekonstrukcja fenomenologii (Kraków 2001), Struktura i rodzaje poznania a priori w rozumieniu Kanta i Husserla (Katowice 2003) oraz Anonimowość jako granica poznania w fenomenologii Edmunda Husserla (Katowice 2012).

Opłata konferencyjna wynosi 100 PLN (dla osób, które nie są członkami Towarzystwa). Członkowie Towarzystwa są zwolnieni z opłaty konferencyjnej.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dn. 30 czerwca 2016 roku na adres ptfen@ifispan.waw.pl. O włączeniu Państwa referatu do programu poinformujemy najpóźniej 15 lipca br.

Powrót aktualności