"Phänomenologie" bezeichnet eine an der Jahrhundertwende in der Philosophie zum Durchbruch gekommene neuartige deskriptive Methode und eine aus ihr hervorgegangene apriorische Wissenschaft, welche dazu bestimmt ist, das prinzipielle Organon für eine streng wissenschaftliche Philosophie zu liefern

Edmund Husserl

facebook twitter google+ ug

The Conference on...

Vytautas Magnus University in Kaunas invites for the 4th Conference on Traditions and Perspectives on...

czytaj dalej

The NoSP Conference...

University of Gdansk and European Solidarity Centre invite for the 16th Annual Conference of the Nordic...

czytaj dalej

Seminar -...

Polish Phenomenological Association in cooperation with the Cardinal Stefan Wyszynski University in...

czytaj dalej
02 Czerwiec 2013

Jubileusz urodzin Profesora Andrzeja Półtawskiego

1 czerwca 2013 roku w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyły się obchody jubileuszu dziewięćdziesiątych urodzin Profesora Andrzeja Półtawskiego, nestora polskiej fenomenologii, którego prace należą do klasycznych opracowań filozofii fenomenologicznej, wybitnego znawcy filozofii Ingardena, Husserla oraz Wojtyły i Spaemanna. Sympozjum zorganizowane przez profesorów Marka Rosiaka (UŁ) i Damiana Leszczyńskiego (UWr) było doskonałą okazją dla wyrażenia najlepszych życzeń Jubilatowi. W sympozjum wzięli udział uczniowie Profesora Półtawskiego, jego przyjaciele oraz ci, którzy znają Profesora jedynie z publikacji naukowych.

Spotkanie otworzył Profesor Władysław Stróżewski, który w imieniu Zarządu Głównego PTF wyraził uznanie dla ogromnego i cennego dorobku naukowego Jubilata. Wspominał także własne kontakty z Profesorem Półtawskim. Profesor Justyna Miklaszewska dziękowała Jubilatowi w imieniu Krakowskiego Oddziału PTF za jego czynny udział w tworzeniu środowiska filozoficznego w Krakowie. W imieniu kadry Instytutu Filozofii UJ zabrał głos Profesor Michał Bohun. W imieniu uczniów Jubilata zabrał głos Profesor Robert Piłat, który studiował u Profesora Półtawskiego w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Oficjalną część składania życzeń zakończyli Profesorowie Marek Rosiak i Damian Leszczyński, którzy podkreślili zasługi Jubilata w propagowaniu idei fenomenologii także w Łodzi (poprzez coroczne konferencje naukowe z filozofii teoretycznej) i w Lublinie. Co ważne, obaj profesorowie przekazali na ręce Jubilata Księgę Pamiątkową pt. Świadomość, świat, wartości. Prace ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu w 90. Rocznicę urodzin (red. D. Leszczyński, M. Rosiak, Oficyna Naukowa PFF, Wrocław 2013), która została wydana nakładem autorów oraz przyjaciół Profesora Półtawskiego. Swoje życzenia przekazali także na piśmie ks. prof. Stanisław Janeczek (dziekan Wydziału Filozofii KUL) oraz prof. Marek Gensler (dyrektor Instytutu Filozofii UŁ).

Najważniejszym punktem oficjalnej części sympozjum było wystąpienie Jubilata. Profesor Półtawski w referacie pt. Fenomenologia a zrozumienie kim jesteśmy, przedstawił dwie tendencje fenomenologii, dogmatyczną i krytyczną. Argumentując za przewagą tej drugiej, w referacie przedstawiono, w jaki sposób filozofia Husserla rozwija się na płaszczyźnie moralnej. Filozofia mianowicie, idąc za Profesorem Półtawskim, czyni człowieka odpowiedzialnym za prawdę i moralne samodoskonalenie się. Referat wzbudził żywe zainteresowanie zebranych gości, którzy pytali Jubilata o zmiany, które wnosi ta koncepcja do sporu o istnienie świata oraz o kwestie o naturze ontologicznej i epistemologicznej.

Druga część sympozjum, kierowana przez Profesora Rosiaka, była poświęcona dyskusjom nad obecnymi projektami naukowymi realizowanymi na gruncie polskiej fenomenologii.

Powrót do archiwum