"Phänomenologie" bezeichnet eine an der Jahrhundertwende in der Philosophie zum Durchbruch gekommene neuartige deskriptive Methode und eine aus ihr hervorgegangene apriorische Wissenschaft, welche dazu bestimmt ist, das prinzipielle Organon für eine streng wissenschaftliche Philosophie zu liefern

Edmund Husserl

facebook twitter google+ ug

The Conference on...

Vytautas Magnus University in Kaunas invites for the 4th Conference on Traditions and Perspectives on...

czytaj dalej

The NoSP Conference...

University of Gdansk and European Solidarity Centre invite for the 16th Annual Conference of the Nordic...

czytaj dalej

Seminar -...

Polish Phenomenological Association in cooperation with the Cardinal Stefan Wyszynski University in...

czytaj dalej
12 Lipiec 2013

Konferencja Husserl Circle w Grazu

W dniach 20-22 czerwca 2013 roku w Karl-Franzens-Universität w Grazu odbyła się na doroczna, czterdziesta czwarta konferencja „Husserl Circle”. Organizatorami konferencji byli Sonja Rinofner-Kreidl oraz Harold A. Wiltsche, którzy tym wydarzeniem – co ważne odnotowania – chcieli wprowadzić fenomenologię w dialog z filozofią analityczną. Mimo że często polaryzuje się oba sposoby filozofowania, także w Polsce, warto podejmować starania dla zbliżenia obu kierunków, podkreślając zarazem różnice; podczas gdy dla obu postaw metodologicznych celem jest analiza, różny jest przedmiot dociekań, albowiem dla Husserla filozofia dotyczy fenomenów, zaś dla filozofów analitycznych jest to przede wszystkim język. Bardzo duża liczba zgłoszeń wymagała przeprowadzenia wstępnej selekcji, w rezultacie której do programu konferencji włączono trzynaście referatów i tyle samo referatów komentujących oraz jedną sesję książkową. W konferencji ostatecznie wzięli udział filozofowie z Austrii, Grecji, Holandii, Francji, Irlandii, Japonii, Krety, Niemiec, Rumunii, USA oraz z Wielkiej Brytanii i Włoch.

Konferencję otwierał wykład Johna Drummonda (Fordham University), który zaprezentował fenomenologiczną analizę miłości i podziwu w kontekście pytania o tożsamość osobową. Pierwszego dnia konferencji referaty prezentowali także Hanne Jacobs (Loyola University Chicago), która mówiła o normatywności oraz Emiliano Trizio (Seattle University), który referował dyskusję Husserla z hedonizmem. Pierwszy dzień obrad zamykała sesja książkowa poświęcona pracy Dermota Morana (University College Dublin) pt. Husserl’s „Crisis of the European Sciences and Transcendental Phenomenology”. An Introduction (Cambridge University Press, Cambridge 2012). Książkę komentowali Thomas Nenon (University of Memphis) oraz Christoph Durt (University of California, Berkeley), wskazując na kłopoty z określeniem pluralizmu światów życia.

Wyróżniającym się referatem drugiego dnia konferencji było wystąpienie młodego filozofa Jean-Baptiste Fourniera (Université Paris I, Panthéon-Sorbonne), który mówił o podobieństwach teorii przestrzeni Husserla i Carnapa. Płaszczyzną, na której możliwe jest zbliżenie się obu teorie jest pytanie o konstytucję. Pozostałe referaty drugiego dnia konferencji dotyczyły problemu relacji znaczeń i słów (Martin Holt (King’s College, London)), argumentacji Weyla przeciwko intuicjonizmowi fenomenologii Husserla (Iulian Toader (Universitatea din București)), konstytucji przestrzeni ze względu na ciało (Michela Summa (Ruprecht-Karls-Universität)) oraz transcendentalnej estetyki Husserla (Fotini Vassiliou (National Metsovian Polytechnic)).

Wartym odnotowania referatem ostatniego dnia konferencji jest prezentacja Christophera Erharda (Ludwig-Maximilians-Universität München) pt. From Nihilism to Creationism – Husserl and Ingarden on Ficta. Tego samego dnia konferencji również Stefania Centrone (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg) mówiła o przedmiotach zmyślonych, przede wszystkim w oparciu o Badanie V Husserla. Z kolei Daniele De Santis (Seattle University) swój referat poświęcił ontologii eidos w kontekście pytania o intuicję w fenomenologii Husserla, a Andrea Zhok (University of Crete (UOC)) – problemowi możliwości. Konferencję zamykał Genki Uemura (Risshō Daigaku, Tokio), który wygłosił referat pt. Making Sense of the Actuality Husserl’s Transcendental Idealism in the Light of the Metaphysics of Modality; referat ten – co warto odnotować – nagrodzono „The 2013 CARP Directors’ Memorial Prize in Honor of José Huertas-Jourda”.

Wcześniej zauważyłem, że celem organizatorów omawianej konferencji było wprowadzenie fenomenologii w dialog z filozofią analityczną. Cel ten, jak sądzę, osiągnięto w pełni, co pozwala uznać konferencję za udaną. Należy również dodać, że podobne inicjatywy są wartościowe i potrzebne, aby ostatecznie przełamać utarte przekonania na temat charakteru rozważań fenomenologicznych w zestawieniu z filozofią analityczną. Poziom merytoryczny zaprezentowanych referatów był niezwykle wysoki, co podkreślano w kuluarach. Wydaje się zatem, że zbliżenie obu sposobów filozofowania nie tyle prowadzi do zwiększenia poziomu tej czy drugiej formy filozofowania, ale filozofii w ogóle. Pozostaje pytanie, czy w organizatorzy kolejnej konferencji z tego cyklu zdecydują się na kontynuację formuły zaproponowanej przez Sonję Rinofner-Kreidl oraz Harolda Wiltschego. W 2014 roku konferencja „Husserl Circle” odbędzie się w Dartmouth College w Stanach Zjednoczonych.

Udział w konferencji był realizowany w ramach grantu Odnowa czy herezja? Stosunek fenomenologii współczesnej do klasycznej filozofii Edmunda Husserla.

Powrót do archiwum