"Phänomenologie" bezeichnet eine an der Jahrhundertwende in der Philosophie zum Durchbruch gekommene neuartige deskriptive Methode und eine aus ihr hervorgegangene apriorische Wissenschaft, welche dazu bestimmt ist, das prinzipielle Organon für eine streng wissenschaftliche Philosophie zu liefern

Edmund Husserl

facebook twitter google+ ug

The Conference on...

Vytautas Magnus University in Kaunas invites for the 4th Conference on Traditions and Perspectives on...

czytaj dalej

The NoSP Conference...

University of Gdansk and European Solidarity Centre invite for the 16th Annual Conference of the Nordic...

czytaj dalej

Seminar -...

Polish Phenomenological Association in cooperation with the Cardinal Stefan Wyszynski University in...

czytaj dalej

Witold Płotka

Witold Płotka jest doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofii i pracuje jako adiunkt w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2009 roku obronił przed Radą Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwyrsytetu Kardynała Stafana Wyszyńskiego rozprawę doktorską pt. Logos fenomenologii. Problematyka rozumu we fryburskim okresie twórczości Edmunda Husserla. Z kolei stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2016 roku w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w zakresie epistemologii oraz fenomenologii: jej współczesnych zastosowań i przeformułowań oraz w historii ruchu fenomenologicznego w Polsce. Jest laureatem „The 2011 CARP Directors’ Memorial Prize in Honor of José Huertas-Jourda”. Szeroko współpracuje m.in. z Bibliothèque des Archives Husserl przy École normale supérieure w Paryżu, Husserl Archives w Lowanium oraz z Husserl-Archiv w Universität zu Köln w Niemczech, gdzie w 2011 roku odbywał staż podoktorski. Stypendysta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie stypendium naukowych dla wybitnych młodych naukowców (w latach 2012-2015). Był kierownikiem (w latach 2011-2014) dwóch grantów finansowanych z programów Narodowego Centrum Nauki (NCN): SONATA I oraz OPUS I. Wygłosił 29 referatów na ogólnopolskich konferencjach naukowych i 26 referaty na konferencjach międzynarodowych (z czego 21 konferencji odbywało się poza Polską, m.in. w Harvard University, Dartmouth College, Freie Universiät Berlin, czy The Chinese University of Hong Kong). Jest członek ogólnopolskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Oddział w Gdańsku, Husserl Circle oraz Nordic Society for Phenomenology (NoSP).

Aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Fenomenologicznym (PTFen), gdzie od 2015 roku jest członkiem Zarządu Towarzystwa i pełni funkcję Sekretarza. Od 2014 roku współtworzy seminarium naukowe PTFen pt. „Perspektywy współczesnej fenomenologii” (do teraz odbyło się 12 posiedzeń, z czego w 6 uczestniczyli badacze z zagranicy) oraz cykliczne seminarium z serii „Czytanie…” (do tej pory odbyły się seminaria: „Czytanie Husserla”, „Czytanie Heideggera” i „Czytanie Mariona”, zaś w semestrze zimowym 2017/2018 odbywa się seminarium „Czytanie Patočki”).

Jest organizatorem kilku konferencji: 2 ogólnopolskich i 3 międzynarodowych, z których najważniejsza – pt. Horizons Beyond Borders – odbyła się na Węgierskiej Akademii Nauk w Budapeszcie w dniach 17-19 czerwca 2015 r. i zebrała 64 prelegentów z 16 krajów. Jest koordynatorem międzynarodowej sieci naukowej „Research Network on Central and East European Phenomenology”, która skupia ponad 120 badaczy. Publikował m.in. w „Studia Phænomenologica”, „Studies in East European Thought”, „Les Études philosophiques”, „Bulletin d’analyse phénoménologique”, „Przeglądzie Filozoficznym. Nowa Seria”, „Fenomenologii”, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, „Kwartalniku Filozoficznym” oraz w „Filo-Sofiji” i „Studia Philosophiae Christianae”. Jego prace ukazały się także m.in. w wydawnictwach Routledge, Walter de Gruyter i Springer. Tłumacz prac fenomenologicznych z języków niemieckiego i angielskiego. Jest „Guest Editor” (wraz z Peterem Andresem Vargą) numeru specjalnego czasopisma „Horizon. Studies in Phenomenology” no. 5 (1) (2016) pt. „Traditions and Perspectives of the Phenomenological Movement in Central and Eastern Europe”. Redagował i współredagował numery tematyczne „Fenomenologii”, „Dialog and Universalism” oraz „Filo-Sofiji”. Jest redaktorem dwutomowego Wprowadzenia do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy (IFiS PAN, Warszawa 2014) i autorem monografii Studia z fenomenologii poznania. Transcendentalna filozofia Edmunda Husserla a problem wiedzy (WUG, Gdańsk 2015). Tę ostatnią pracę wyróżniono drugą nagrodą w kategorii „książka naukowa” w trzeciej edycji Konkursu Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie przewodniczy pracom Komitetu Organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej „Phenomenology of Solidarity: Community, Practice and Politics”, która jest 16. Doroczną konferencją Nordic Society for Phenomenology. Pracuje także nad książką o metodzie Husserla.